Quản Lý Giáo Dục Hòa Nhập (MS-114)

Quản Lý Giáo Dục Hòa Nhập (MS-114)

Quản Lý Giáo Dục Hòa Nhập (MS-114)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Phụ Nữ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right

Mô đun 1: Giáo dục hoà nhập và người khuyết tật

1. Những vấn đề chung về người khuyết tật

2. Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật

3. Những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của cán bộ quản lí trong giáo dục hoà nhập

Mô đun 2: Quản lí giáo dục hoà nhập người khuyết tật

1. Lập kế hoạch giáo dục hoà nhập

2. Tổ chức, chỉ đạo, thực hiện kế hoạch giáo dục hoà nhập

3. Kiểm tra, đánh giá giáo dục hoà nhập

4. Hỗ trợ giáo dục hoà nhập

Mô đun 3: Quản lí giáo dục hoà nhập trong các cơ sở

Tiểu mô đun 3.1: Quản lí trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập

1. Mô hình trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập

2. Quản lí trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập

Tiểu mô đun 3.2: Quản lí can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập mầm non

1. Khái niệm, ý nghĩa, nguyên tắc của can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập mầm non

2. Tổ chức thực hiện can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập mầm non

3. Sự phối hợp đa ngành trong can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập mầm non

4. Thực hành

Tiểu mô đun 3.3: Quản lí giáo dục hoà nhập cấp tiểu học

1. Giáo dục hoà nhập cấp tiểu học

2. Quản lí giáo dục hoà nhập cấp tiểu học

3. Hội đồng giáo dục và ban điều hành giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật cấp xã/phường

Tiểu mô đun 3.4: Quản lí giáo dục hoà nhập cấp trung học

1. Giáo dục hoà nhập cấp trung học

2. Quản lí giáo dục hoà nhập cấp trung học

3. Huy động các lực lượng xã hội tham gia giáo dục hoà nhập cấp trung học

Tiểu mô đun 3.5: Quản lí giáo dục hoà nhập trong trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề

1. Giáo dục hoà nhập trong trường đại học, cao đẳng

2. Quản lí giáo dục hoà nhập trong trường đại học, cao đẳng

3. Phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục hoà nhập trong trường đại học, cao đẳng

4. Hỗ trợ giáo dục hoà nhập trong  trường đại học, cao đẳng