Giáo Dục Môi Trường

Giáo Dục Môi Trường

Giáo Dục Môi Trường

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2001
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Lời nói đầu
Chương 1: Một số khái niệm về môi trường
1. Môi trường là gì
2. Cấu trúc môi trường
3. Tài nguyên thiên nhiên (Nature Resource)
4. Sinh thái môi trường (Environmental Ecology)
5. Đa dạng sinh học (Biodiversity)
6. Ô nhiễm môi trường (Pollution)
7. Chất thải là gì
8. Sự cố môi trường
9. Suy thoái môi trường (Environment Degradation)
10. Sử dụng tài nguyên để phát triển bền vững
11. Bảo vệ môi trường (Environment Protection)
12. Công nghệ môi trường (Environment Engineering)
13. Đánh giá tác động môi trường (Environmental Impact Affessment) – (DTM)
14. Quản lý môi trường (Environmental Management)
15. Giám sát môi trường (Environment Monitoring)
16. Công nghệ sạch
17. Nông nghiệp sạch và rau sạch
18. Hiệu ứng nhà kính (Greenhouse Effect)
19. Sinh thái đất (Soil Ecology)
20. Sử dụng đất (Land Use)
21. Bảo vệ tài nguyên môi trường đất (Soil Conservation)
22. Kinh tế môi trường (Environmental Economic)
23. Địa chất môi trường (Environmental Geology)
24. Bệnh học vệ sinh môi trường
25. Sinh thái môi trường đô thị (Urban Environment)
26. Môi trường nông thôn (Rural Environment)
27. Quản trị môi trường vùng ven biển (Coastal Environment Management)
28. Hệ sinh thái nông nghiệp (Agroecosystem)
29. Du lịch sinh thái (Ecotourism)
30. Ngoài những khái niệm đã kể trên môi trường còn bao gồm các ngành
Chương 2: Những vấn đề về môi trường trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay
I. Tài nguyên rừng bị suy giảm
II. Ô nhiễm nước ngọt
III. Suy thoái và ô nhiễm đất
IV. Ô nhiễm không khí
V. Ô nhiễm biển và đại dương
VI. Ô nhiễm tiếng ồn
VII. Đa dạng sinh học suy giảm
VIII. Các khu công nghiệp tập trung và môi trường
IX. Ô nhiễm môi trường nông thôn
X. Dân số và môi trường
Chương 3: Giáo dục môi trường
I. Quan niệm về giáo dục môi trường (GDMT)
II. Mục đích của GDMT
III. Phạm vi của giáo dục môi trường
IV. Chính sách giáo dục môi trường và chiến lược thực hiện giáo dục môi trường trong trường trung học phổ thông Việt Nam
V. Sơ lược về lịch sử giáo dục môi trường trên thế giới và ở Việt Nam
Chương 4: Tổ chức hoạt động giáo dục môi trường
I. Mô hình dạy và học trong giáo dục môi trường
II. Một số nguyên tắc thực hiện giáo dục môi trường
III. Mô hình mộ hoạt động giáo dục môi trường
IV. Hai kiểu triển khai giáo dục môi trường
V. Một số hình thức phổ biến tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường
VI. Các phương pháp dạy học giáo dục môi trường nội dung của phương pháp và kĩ thuật thực hiện
VII. Một ví dụ về tổ chức hoạt động dã ngoại giáo dục môi trường ở Australia
Chương 5: Các địa chỉ cho việc giáo dục môi trường trong chương trình giảng dạy của nhà trường Việt Nam
I. Các địa chỉ cho việc GDMT trong chương trình giảng dạy ở tiểu học
II. Các địa chỉ cho việc GDMT trong chương trình giảng dạy ở trung học cơ sở
III. Các địa chỉ cho việc GDMT trong chương trình giảng dạy ở trung học phổ thông
Chương 7: Một số ví dụ thực hành giáo dục môi trường
I. Giáo dục môi trường được triển khai như một hoạt động độc lập
II. Giado dục môi trường tích hợp trong bài dạy các môn học
Chương 8: Đánh giá trong giáo dục môi trường
I. Khái niệm về đánh giá
II. Các lĩnh vực đánh giá
III. Các công cụ đánh giá
Chương 8: Một số tổ chức cần thiết cho hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường
I. Nhóm công tác và kế hoạch giáo dục môi trường ở trường sư phạm
II. Kế hoạch và thực hành giáo dục môi trường ở trường phổ thông
III. Tổ môi trường và hoạt động giáo dục môi trường ở trường phổ thông
IV. Trung tâm nguồn lực giáo dục môi trường
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Phụ lục 1: Tuyên ngôn RIO về môi trường và phát triển
Phụ lục 2: Một số tổ chức quốc tế có liên quan đến môi trường
Phụ lục 3: Hệ thống rừng đặc dụng ở Việt Nam
Phụ lục 4: Phân loại các nước giàu nghèo trên thế giới 1994
Phụ lục 5: Diện tích đất trống, núi trọc ở vùng núi toàn quốc