Cơ Cấu Tổ Chức và Thông Tin Nhân Viên

Ban Điều Hành

Trưởng phòng truyền thông
Trợ lý giám đốc / Trưởng phòng sản phẩm và dịch vụ
Phó Giám đốc/Trưởng phòng hướng nghiệp
Phó Giám Đốc / Trưởng phòng kỹ thuật
Giám Đốc Điều Hành

Ban Cố Vấn

Luật Gia/PCT Hội Cứu Trợ Trẻ Em Khuyết Tật HCM
Đồng Sáng Lập Trung Tâm Sao Mai kiêm cố vấn

Ban Chuyên Môn

Kỹ sư phần mềm cao cấp
Kỹ sư phần mềm cao cấp
Trưởng nhóm chương trình Sống Tự Lập
Trưởng nhóm sản xuất tài liệu
Chuyên Viên Công Nghệ Trợ Giúp
Chuyên Viên Công Nghệ Trợ Giúp