1. GS. Carlo Pizzato & GS. Amedeo Pignatelli

Chức vụ
Đồng Sáng Lập Trung Tâm Sao Mai kiêm cố vấn
Tổ chức
Ban Cố Vấn