VĂN KIỆN HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI

VĂN KIỆN HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI

VĂN KIỆN HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI

Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Do văn phòng trung ương đảng xuất bản và phát hành
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2014
Coppy right Do văn phòng trung ương đảng xuất bản và phát hành

 
Phát biểu của đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa XI
Báo cáo tiếp thu và giải trình của bộ chính trị về ý kiến của trung ương thảo luận báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết trung ương năm  khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Nghị quyết hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Báo cáo tiếp thu và giải trình của bộ chính trị về dự thảo quy chế bầu cử trong đảng; báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện 165 về lấy phiếu tín nhiệm, về đề án tổ chức đảng bộ nhà nước và dự thảo của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Xii của đảng
Quyết định về việc ban hành quy chế bầu cử trong đảng
Chỉ thị của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng
Nghị quyết hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương khóa XI
Phát biểu của đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa XI
Lời cám ơn