HỌC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHÚNG TA HỌC GÌ?

HỌC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHÚNG TA HỌC GÌ?

HỌC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHÚNG TA HỌC GÌ?

Tác giả: Phạm Văn Đồng
Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2008
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Chú dẫn của nhà xuất bản
Phần 1: Hồ Chủ Tịch, hình ảnh của dân tộc
Phần 2: Học tập quan điểm nhân dân-quan điểm quần chúng của Hồ Chủ Tịch
Phần 3: Hồ chủ tịch lãnh tụ của chúng ta
Phần 4: Những đạo đức cao thượng
Phần 5: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại
Phần 6: Hồ Chí Minh-nhà đạo đức
Phần 7: Hồ Chí Minh-con người của mọi con người
Phần 8: Bac Hồ viết di chúc
Lời cám ơn!