MỘT SỐ BÀI NÓI VÀ VIẾT CỦA CT HCM VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ QUAN LIÊU

MỘT SỐ BÀI NÓI VÀ VIẾT CỦA CT HCM VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ QUAN LIÊU

MỘT SỐ BÀI NÓI VÀ VIẾT CỦA CT HCM VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ QUAN LIÊU

Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2008
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

MỘT SỐ BÀI NÓI VÀ VIẾT CỦA CT HCM VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ QUAN LIÊU
Tài liệu phục vụ học tập chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu"
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HÀ NỘI - 2008
Chú dẫn của nhà xuất bản
Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ
Phải chữa cái bệnh cấp bậc
Phải tẩy sạch bệnh quan liêu
Cần tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh
Bài nói chuyện nhân dịp tết năm Nhâm Thìn (1952)
Lời kêu gọi nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm
Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu
Bài nói tại hội nghị cung cấp toàn quân lần thứ nhất
Chống quan liêu, tham ô, lãng phí
Chống nạn giấy tờ
Không để một khe hở
Bài nói chuyện tại hội nghị cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà Nước
Bài nói tại hội nghị phổ biến nghị quyết của Bộ chính trị về cuộc vận động "Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu"
Kinh nghiệm "3 xây, 3 chống"
Sửa đổi lối làm việc
Lời cảm ơn