Lí Luận Về Quản Lý

Lí Luận Về Quản Lý

Lí Luận Về Quản Lý

Chủ đề: Quản lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right Chưa rõ

Lời nói đầu
Phần 1: Nhập đề
Chương 1: Khoa học quản lý
Chương 2: Khái niệm về người quản lý giáo dục
Phần 2: Các chức năng quản lý
Chương 3: Lập kế hoạch
Chương 4: Tổ chức và cấu trúc
Chương 5: Lãnh đạo
Chương 6: Kiểm tra
Phần 3: Các vấn đề quản lý cụ thể trong tổ chức giáo dục
Chương 7: Lập kế hoạch chiến lược trong giáo dục
Chương 8: Quản lý nguồn nhân lực
Chương 9: Động lực và thưởng công
Chương 10: Lãnh đạo và quản lý trong giáo dục
Chương 11: Hiệu quả và chất lượng trong giáo dục
Chương 12: TQM trong giáo dục
Chương 13: Marketing trong giáo dục
Chương 14: Một số phương pháp sử dụng trong quản lý
Tài liệu tham khảo chính