GIÁO TRÌNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

GIÁO TRÌNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

GIÁO TRÌNH KHOA HỌC QUẢN LÝ

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Quản lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2003
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Lời nhà xuất bản
Bài 1: Khái quát chung về khoa học quản lý
Bài 2: Các chức năng cơ bản của quản lý
Bài 3: Vận dụng quy luật và hệ thống các nguyên tắc quản lý
Bài 4: Mục tiêu và động lực trong quản lý
Bài 5: Phương pháp và công cụ quản lý
Bài 6: Những vấn đề cơ bản của hệ thống tổ chức quản lý
Bài 7: Thông tin và quyết định quản lý
Bài 8: Lao động quản lý và đội ngũ cán bộ quản lý
Lời cảm ơn