Hướng Dẫn Học Và Luyện Thi Lịch Sử (MS-224)

Hướng Dẫn Học Và Luyện Thi Lịch Sử (MS-224)

Hướng Dẫn Học Và Luyện Thi Lịch Sử (MS-224)

Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

PHẦN MỘT
LỊCH SỬ VIỆT NAM

Chương I. Việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài 1. Những biển chuyển về kinh tế, chính trị, xã hội của việt nam từ 1919 đến 1930

Bài 2. Phong trào cách mạng trong những năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài 3. Phong trào cách mạng trong những năm trước khi Đảng cộng sản việt nam ra đời (1925 - 1930)

Chương II. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc việt nam

Bài 4. Đảng cộng sản việt nam ra đời. Niên biểu - sự kiện lịch sử việt nam (1919-1930)

Bài 5. Phong trào cách mạng 1930-1931 Và cuộc đấu tranh phục hồi lực lượng cách mạng

Bài 6. Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939

Bài 7. Cuộc vận động cách mạng tháng tám (1939 - 1945). Niên biểu - sự kiện lịch sử việt nam (1930-1945)

Chương III. Cuộc đấu tranh để xây dựng và Bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)

Bài 8. Cuộc đấu tranh để xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Chương IV. Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược và can thiệp mĩ (1946-1954)

Bài 9. Những năm đầu toàn quốc kháng chiến (1946-1950)

Bài 10. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến trong những năm 1951 - 1953

Bài 11. Cuộc kháng chiến thắng lợi. Niên đại - sự kiện lịch sử việt nam (1945 - 1954)

Chương V. Cách mạng xã hội Chủ nghĩa ở miền Bắc và Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, Đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)

Bài 12. Tình hình việt nam sau hiệp định giơnevơ 1954 và nhiệm vụ cách mạng trong thời kì mới (1954-1975)

Bài 13. Cách mạng xã hội chủ nghía ở miền Bắc và cách mạng Dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954-1965)

Bài 14. Nhân dân hai miền Nam Bắc trực tiếp đương đầu với đế quốc Mĩ xâm lược (1965-1973)

Bài 15. Cuộc đấu tranh giành toàn vẹn lãnh thổ thống nhất đất nước đi đến thẳng lợi hoàn toàn (1973-1975)

Chương VI. Công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 - 1991)

Bài 16. Hoàn thành thống nhất nước nhà về mặt nhà nước (1975 - 1976)

Bài 17. Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (1976- 1991). Niên biểu-sự kiện lịch sử việt nam (1954- 1995)

PHẦN HAI
LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thứ hai

Bài 2. Các nước Á, Phi, Mĩ, La Tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai

Bài 3. Mĩ-Nhật bản-Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

Bài 4. Quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai

Bài 5. Sự phát triển của khoa học kĩ thuật sau chiến tranh thể giới thứ hai

Gợi ý một số đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và thi học sinh giỏi

Lịch sử việt nam

Lịch sử thể giới

Một số đề thi đại học, cao đẳng

Kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002

Kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003

Kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004

Kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2006