Thực hiện Bảng khảo sát WebAIM

Ngày tạo
Lượt xem

Web Accessibility In Mind (WebAIM) đang tiến hành khảo sát người dùng trình đọc màn hình để thu thập thông tin có ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của nội dung và tiêu chuẩn web.

Tin gốc: https://blog.freedomscientific.com/take-the-webaim-survey/

Elizabeth Whitaker

Nguyễn Thanh Sơn dịch

Ngày 9/1/2024

 

Web Accessibility In Mind (WebAIM) đang tiến hành khảo sát người dùng trình đọc màn hình để thu thập thông tin có ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của nội dung và tiêu chuẩn web. WebAIM, một phần của Đại học Utah State, cung cấp đào tạo, công cụ và thông tin để hỗ trợ việc tạo ra các trang web có thể truy cập được cho những người bị khuyết tật.

 

Tại sao Web Accessibility quan trọng

Việc truy cập web một cách dễ dàng đối với người dùng trình đọc màn hình là quan trọng để đảm bảo họ có thể dễ dàng truy cập thông tin trên web. Điều này bao gồm nội dung như:

 

  • Văn bản
  • Bảng biểu
  • Biểu mẫu
  • Video

 

Các trang web thường được sử dụng để mua sắm trực tuyến, hoàn thành nhiệm vụ học tập và thực hiện các nhiệm vụ công việc cần thiết. Điều này khiến việc truy cập dễ dàng trở thành một phần cần thiết của quá trình phát triển trang web.

Dù bạn là người mới học hoặc là người sử dụng JAWS nâng cao, chúng tôi đề nghị bạn đóng góp vào tương lai của Web Accessibility bằng cách tham gia Khảo sát Đọc Màn Hình WebAIM. Bảng khảo sát sẽ mở đến hết ngày 31 tháng 1, 2024, và mất khoảng năm đến mười phút để hoàn thành.

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin