Tâm Lý Học Sư Phạm Đại Học (MS-226)

Tâm Lý Học Sư Phạm Đại Học (MS-226)

Tâm Lý Học Sư Phạm Đại Học (MS-226)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÂM LÍ HỌC SƯ PHẠM ĐẠI HỌC

1. Sơ lược lịch sử phát triển Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm

2. Những điều kiện khách quan làm nảy sinh Tâm lí học sư phạm đại học

3. Đối tượng, nhiệm vụ của Tâm lí học sư phạm đại học

4. Phương pháp nghiên cứu của Tâm lí học sư phạm đại học

Chương II. NHỮNG CƠ SỞ TÂM LÍ CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC SINH VIÊN

1. Đặc điểm tâm lí lứa tuổi sinh viên

2. Một số đặc điểm nhân cách của sinh viên hiện đại

Chương III. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ CÁC DẠNG HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA SINH VIÊN

1. Hoạt động nhận thức và quy luật của nó

2. Hoạt động học tập của sinh viên

3. Đặc điểm tâm lí hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

4. Hoạt động chính trị - xã hội của sinh viên

Chương IV. MỘT SỐ CƠ SỞ TÂM LÍ HỌC CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở ĐẠI HỌC

1. Vấn đề tích cực hoá hoạt động nhận thức của sinh viên

2. Cơ sở tâm lí học của dạy học nêu vấn đề

3. Cơ sở tâm lí học của dạy học chương trình hoá

4. Trò chơi trong dạy học

5. Công nghệ hiện đại và dạy học trong trường đại học

6. Đặc điểm cá nhân và dạy học

Chương V. NHÂN CÁCH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI CÁN BỘ GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC

1. Những phẩm chất nghề nghiệp của nhân cách người cán bộ giảng dạy

2. Đặc điểm tâm lí hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của người cán bộ giảng dạy

3. Tâm lí học về giao tiếp sư phạm trong trường đại học