Từ tốt đến vĩ đại

Từ tốt đến vĩ đại

Từ tốt đến vĩ đại

Tác giả: JIM COLLINS
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2017
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

Mục lục

CHƯƠNG MỘT: TỐT LÀ KẺ THÙ CỦA VĨ ĐẠI

CHƯƠNG HAI: KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO CẤP ĐỘ 5

CHƯƠNG BA: CON NGƯỜI ĐI TRƯỚC - CÔNG VIỆC THEO SAU

CHƯƠNG BỐN: ĐỐI MẶT SỰ THẬT PHŨ PHÀNG (Nhưng đừng mất niềm tin)

CHƯƠNG NĂM: KHÁI NIỆM CON NHÍM (Sự đơn giản trong ba vòng tròn)

CHƯƠNG SÁU: VĂN HÓA KỶ LUẬT

CHƯƠNG BẢY: BÀN ĐẠP CÔNG NGHỆ

CHƯƠNG TÁM: BÁNH ĐÀ VÀ VÒNG LẨN QUẨN

CHƯƠNG CHÍN: TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI ĐẾN XÂY DỰNG ĐỂ TRƯỜNG TỒN

PHỤ LỤC