FAMILY AND FRIENDS 2 (workbook)

FAMILY AND FRIENDS 2 (workbook)

FAMILY AND FRIENDS 2 (workbook)

Tác giả: Naomi Simmons
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub
Ebook:
Miễn phí

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Oxford University Press
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2014
Coppy right Oxford University Press

FAMILY AND FRIENDS 2 WORKBOOK

STARTER: WELCOME BACK!

UNIT 1: OUR NEW THINGS

UNIT 2: THEY’RE HAPPY NOW!

UNIT 3: I CAN RIDE A BIKE!

FLUENCY TIME! 1: CLASSROOM LANGUAGE

UNIT 4: HAVE YOU GOT A MILKSHAKE?

UNIT 5: WE’VE GOT ENGLISH?

UNIT 6: LET’S PLAY AFTER SCHOOL!

FLUENCY TIME! 2: SHOPPING

UNIT 7: LET’S BUY PRESENTS!

UNIT 8: WHAT’S THE TIME?

UNIT 9: WHERE DOES SHE WORK?

FLUENCY TIME! 3: MAKING PLANS

UNIT 10: IT’S HOT TODAY!

UNIT 11: WHAT ARE YOU WEARING?

UNIT 12: YOU’RE SLEEPING!

FLUENCY TIME! 4: AT A PARTY

UNIT 13: LOOK AT ALL THE ANIMALS!

UNIT 14: LOOK AT THE PHOTOS!

UNIT 15: WELL DONE!

FLUENCY TIME! 5: PLAYING GAMES