FAMILY AND FRIENDS 1 (workbook)

FAMILY AND FRIENDS 1 (workbook)

FAMILY AND FRIENDS 1 (workbook)

Tác giả: Naomi Simmons
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub
Ebook:
Miễn phí

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Oxford University Press
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2014
Coppy right Oxford University Press

FAMILY AND FRIENDS 1 WORKBOOK

STARTER: HELLO!

UNIT 1: WHAT’S THIS?

UNIT 2: PLAYTIME!

UNIT 3: THIS IS MY NOSE!

FLUENCY TIME! 1: INTRODUCTIONS

UNIT 4: HE’S A HERO!

UNIT 5: WHERE’S THE BALL?

UNIT 6: BILLY’S TEDDY!

FLUENCY TIME! 2: PLAYING OUTSIDE

UNIT 7: ARE THESE HIS TROUSERS?

UNIT 8: WHERE’S GRANDMA?

UNIT 9: LUCHTIME!

FLUENCY TIME! 3: GETTING DRESSED

UNIT 10: A NEW FRIEND!

UNIT 11: I LIKE MONKEYS!

UNIT 12: DINNERTIME!

FLUENCY TIME! 4: AT THE DINNER TABLE

UNIT 13: TIDY UP!

UNIT 14: ACTION BOY CAN RUN!

UNIT 15: LET’S PLAY BALL!

FLUENCY TIME! 5: FINDING THINGS