A History Of Greek Art

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

  I. ART IN EGYPT AND MESOPOTAMIA

II. PREHISTORIC ART IN GREECE

III. GREEK ARCHITECTURE

IV. GREEK SCULPTURE—GENERAL CONSIDERATIONS

V. THE ARCHAIC PERIOD OF GREEK SCULPTURE, FIRST HALF: 625 (?)-550 B.C.

VI. THE ARCHAIC PERIOD OF GREEK SCULPTURE. SECOND HALF: 550-480 B. C.

VII. THE TRANSITIONAL PERIOD OF GREEK SCULPTURE. 480-4506. C.

VIII. THE GREAT AGE OF GREEK SCULPTURE. FIRST PERIOD: 450-400 B. C.

IX. THE GREAT AGE OF GREEK SCULPTURE. SECOND PERIOD: 400-323 B. C.

X. THE HELLENISTIC PERIOD OF GREEK SCULPTURE. 323-146 B. C.

XI. GREEK PAINTING

Chia sẻ bài này qua: