The Renaissance: Studies in Art and Poetry

The Renaissance: Studies in Art and Poetry

The Renaissance: Studies in Art and Poetry

Tác giả: Walter Horatio Pater
Chủ đề: Nghệ thuật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2003
Coppy right Chưa rõ

            Two Early French Stories

            Pico della Mirandola

            Sandro Botticelli

            Luca della Robbia

            The Poetry of Michelangelo

            Leonardo da Vinci

            The School of Giorgione

            Joachim du Bellay

            Winckelmann

            Conclusion