Watts (1817-1904)

Watts (1817-1904)

Watts (1817-1904)

Tác giả: William Loftus Hare
Chủ đề: Nghệ thuật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2004
Coppy right Chưa rõ

  I. Death crowning Innocence
 At the Tate Gallery
 
 II. The Minotaur
 At the Tate Gallery
 
 III. Hope
 At the Tate Gallery
 
 IV. Thomas Carlyle
 At the South Kensington Museum
 
 V. Love and Life
 At the Tate Gallery
 
 VI. Love Triumphant
 At the Tate Gallery
 
 VII. The Good Samaritan
 At the Manchester Art Gallery
 
 VIII. Prayer
 At the Manchester Art Gallery