Đọc màn hình

Ngày tạo
Lượt xem

Tính năng mới của NVDA 2022.1, phát hành ngày 21/05/2022.

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm cải thiện khả năng vận hành trong các phiên bản gần đây của Mozilla Firefox, đọc biểu tượng cảm xúc với tất cả các bộ đọc, thông báo trạng thái đã trả lời hay chuyển tiếp trong Outlook, thông báo khoảng cách của con trỏ đến lề của một trang trong Microsoft Word và sửa nhiều lỗi.

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Blog khác

Ngày tạo
Lượt xem

Blog khác