Phát Triển Cộng Đồng

Phát Triển Cộng Đồng

Phát Triển Cộng Đồng

Chủ đề: Xã hội học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NXB Đại Học Quốc Gia
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2004
Coppy right NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Lời nói đầu
Chương 1: Cộng đồng và những vấn đề cơ bản về phát triển cộng đồng
1.1. Cộng đồng
1.2. Những vấn đề cơ bản về phát triển cộng đồng
Chương 2: Phát triển cộng đồng trong bối cảnh Việt Nam hiện nay
2.1. Bối cảnh Việt Nam hiện nay
2.2. Nguyên tắc phát triển tiến bộ và công bằng
2.3. Những chỉ tiêu, chỉ số chủ yếu trong quản lý sự phát triển xã hội
2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm trong phát triển cộng đồng
2.5. Xóa đói giảm nghèo trong phát triển cộng đồng
Chương 3: Sự hòa nhập xã hội
3.1. Vai trò và tầm quan trọng của phụ nữ trong sự hòa nhập vào các dự án phát triển
3.2. Hòa nhập xã hội đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong các hoạt động phát triển
3.3. Sự hòa nhập xã hội đối với những nhóm người dễ bị tổn thương khác
Chương 4: Dự án phát triển cộng đồng
4.1. Khái niệm dự án, dự án phát triển cộng đồng
4.2. Sự cần thiết của những dự án phát triển cộng đồng trong giai đoạn phát triển hiện nay
4.3. Chu trình dự án phát triển cộng đồng
Chương 5: Phương pháp đánh giá nông thôn có người dân tham gia trong phát triển cộng đồng
5.1. Giới thiệu chung
5.2. Định nghĩa PRA
5.3. Mục đích của PRA
5.4. Thời điểm cần thực hiện PRA
5.5. Bộ công cụ PRA
5.6. Th
ực tế áp dụng PRA ở Việt Nam
Phụ lục: Tóm tắt một số dự án điển hình về phát triển cộng đồng
A. Dự án phát triển sản phẩm hữu cơ / sinh thái hỗ trợ người nghèo ở Việt Nam
B. Dự án “Nâng cao thu nhập, bảo đảm an ninh lương thực, tăng khả năng ra quyết định của hộ nông dân đồng bằng sông Hồng thông qua việc áp dụng ICM trên khoai tây”
C. Dự án phát triển lâm nghiệp xã hội sông Đà
D. Một ví dụ về dự án tăng thu nhập ở Việt Nam
E. Từ xích lô đến dự án
Tài liệu tham khảo