Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (MS-284)

Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (MS-284)

Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (MS-284)

Chủ đề: Luật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIAO THÔNG VẬN TẢI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ NHÀ NƯỚC

1. KHÁI NIỆM VỀ NHÀ NƯỚC

2. VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC

3. CÁC KIỂU VÀ CÁC HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC TRONG LỊCH SỬ

4. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

Chương 2: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT

1. BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT

2. KIỂU PHÁP LUẬT VÀ HÌNH THỨC PHÁP LUẬT

3. BẢN CHẤT VÀ VAI TRO CỦA PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương 4: QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. KHÁI QUÁT

2. CẤU TRÚC CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT

3. PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Chương 5: HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

2. HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

3. HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Chương 6: QUAN HỆ PHÁP LUẬT.

1. KHÁI NIỆM

2. CẤU THÀNH CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT

3. SỰ KIỆN QUAN HỆ PHÁP LÝ

Chương 7: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT – VI PHẠM PHÁP LUẬT - TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

1. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

2. VI PHẠM PHÁP LUẬT

3. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Chương 8. PHÁP CHẾ

1. KHÁI NIỆM

2. YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA PHÁP CHẾ

3. TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ

Chương 9. Ý THỨC PHÁP LUẬT - ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT

1. Ý THỨC PHÁP LUẬT

2. ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT

Chương 10. CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

2. VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

3. CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM