Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Luật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THỐNG KÊ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2003
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

Lời nói đầu
* Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH
Chương 1: Những quy định chung
Chương 2: Căn cứ tính thuế và thuế suất
Chương 3: Kê khai nộp thuế, quyết toán thuế
Chương 4: Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 5: Khen thưởng và xử lý vi phạm
Chương 6: Khiếu nại và thời hiệu
Chương 7: Tổ chức thực hiện
Chương 8: Điều khoản thi hành
* Nghị định 164/2003/NDCP
Chương 1: Phạm vi áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 2: Căn cứ tính thuế và thuế suất
Chương 3: Xác định thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất
Chương 4: Đăng ký kê khai nộp thuế, quyết toán thuế
Chương 5: Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 6: Khen thưởng và xử lý vi phạm
Chương 7: Tổ chức thực hiện
* Phụ lục
Danh mục A
Danh mục B
Danh mục C
* Thông tư 128/2003/TT-BTC
A. Phạm vi áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp
B. Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
C. Xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất
D. Đăng ký kê khai nộp thuế, quyết toán thuế
Đ. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế
E. Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
G. Xử lý vi phạm
H. Khiếu nại và thời hiệu
* Phụ lục
Phụ lục số 1
Phụ lục số 2
Phụ lục số 3
Phụ lục số 4
Phụ lục số 5
Phụ lục số 6
Phụ lục số 7
Phụ lục số 8
Phụ lục số 9
Phụ lục số 10
Phụ lục số 11
Phụ lục số 11
Phụ lục số 12
Phụ lục số 13
Phụ lục số 14
* Quyết định 206/2003/
QĐ-BTC
Mục I: Quy định chung
Mục II: Quy định về quản lý, sử dụng tài sản cố định
Mục III: Quy định về trích khấu hao và sử dụng tiền trích khấu hao tài sản cố định
Mục IV: Tổ chức thực hiện
Phụ lục 1: Khung thời gian sử dụng các tài sản cố định
Phụ lục 2: Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định