Phạm Việt Thu

Chức vụ
Luật Gia/PCT Hội Cứu Trợ Trẻ Em Khuyết Tật HCM
Tổ chức
Ban Cố Vấn