Luật Người khuyết tật Việt Nam

QUỐC HỘI                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 51/2010/QH12                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                   Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010                                                                              

                                                     

                                                                          LUẬT

                                                                   Người khuyết tật

                                                                         ________

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật người khuyết tật.

 

Chia sẻ bài này qua: