4.2 Backup dữ liệu

- Nhấn Windows+R để kích hoạt hộp thoại run, gõ vào ntbackup.exe  và nhấn enter

- Khi cửa sổ welcome to backup or restore wizard xuất hiện, bạn nhấn tab đến khi nghe Jaws đọc

"If you prefer, you can switch to Advanced Mode to change the

settings used for backup or restore. This option is recommended

for advanced users only. ",

nhấn khoảng trắng để chọn advanced

- Chuyển đến tab backup, chọn ổ đĩa cần backup ở mục tree view. Có thể chọn cả system state checked để backup registry và file boot.

- Kích hoạt browse button để chọn đường dẫn cho file backup.bkf sắp được tạo ra

- chọn start backup

- Dưới phần If the media already contains backups, bạn có thể nhấn mũi tên lên, xuống để chọn một trong các mục sau:

+ Nếu muốn nối thêm phần sao lưu này với các sao lưu trước đây, chọn Append this backup to the media.

+ Nếu chọn nối thêm sao lưu, có thể gõ phần mô tả để phân biệt sao lưu này với sao lưu trước ở mục If the media is overwritten, use this label to identify the media:

+ Nếu muốn ghi đè phần sao lưu này lên các sao lưu trước, chọn Replace the data on the media with this backup.

- Kích hoạt Advanced button

-  Check vào phần Verify data after backup.

- Trong hộp thoại Backup Type, kích vào kiểu sao lưu mà bạn muốn. Khi kích chọn một kiểu sao lưu, phần mô tả kiểu sao lưu đó sẽ xuất hiện trong phần “Description”.

Có thể để kiểu normal như mặc định.

- Nhấn nút OK và sau đó kích hoạt Start Backup button. Một hộp thoại Backup Progress sẽ xuất hiện và quá trình sao lưu bắt đầu.

- Khi quá trình sao lưu kết thúc, nhấn nút close và nhấn Alt+F4 để đóng cửa sổ sao lưu dữ liệu.

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin