Vietnamese Saigon Braille Grade 1

Posted on
Lượt xem

Vietnamese Saigon Braille contracted grade 1, used by many blind people in the South of Vietnam.

Quick links on this content:

  1. Rhymes
  2. Consonants
  3. Words

It applies all Vietnamese Braille grade 0 rules.

Note: words with self-sound/phonics should be written without acute accent. for examples:

bác: 12-14

hát: 125-2345

chắc: 12356-36

rất: 1235-123456

các: 14-14

 

Rhymes

Rhyme

Dots

ac

14

ai

34

am

5

an

2

ao

4

ap

1234

at

2345

au

13

ay

134

ach

1-12356

ang

1-1245

anh

1-125

ăc

36

ăm

124

ăn

345

ăng

345-1245

âm

1346

âng

16-1245

ân

16

ât

123456

âu

156

ây

12345

em

15

en

26

eng

15-1245

eo

12356

êch

126-12356

ênh

126-125

ên

1345

êu

236

ia

3

in

35

inh

24-125

oa

1234

oc

25

oi

23456

on

346

ong

45

ôi

245

ôm

124

ôn

3456

ông

1245

ôt

1246

ơi

2456

ơn

456

ua

46

uc

125

ui

23

ung

123

uy

45

ưa

12456

ưc

234

ưng

145

iêc

456

iêm

2346

iên

1356

iêng

12

iêp

1246

iêt

123

iêu

6

oac

1234-14

oach

1234-12356

oai

1234-24

oan

1234-1345

oang

1234-1245

oanh

1234-125

oap

1234-1234

oat

1234-2345

oay

1234-13456

oăc

135-36

uôc

1235

uôi

124

uôn

1236

uông

1346

uân

56

uâng

136-16-1245

uât

235

ươc

12346

ươi

146

ươm

235

ươn

1256-456

ương

256

ươt

123456

uyên

2356

uyêt

356

uya

45-1

yêu

12456

 

 

Consonants

Consonant

Dots

ch

12356

gh

23456

gi

245

kh

235

ng

2356

ngh

12456

nh

236

ph

124

th

2456

tr

356

 

 

Words

Word

Dots

1

của

145

156

làm

124

một

1236

người

1234

23456

vào

23456-135

12345

vàng

23456-1245

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin
Blog tags