Thomas Tallis - Canon (All praise to Thee, My God)