All praise to thee, my god, this night - Thomas Tallis