QUỲNH CƯ - ĐỖ ĐỨC HÙNG

Các Triều Đại Việt Nam (MS-269)

1. Việt Nam Thời Dựng Nước

2. - Nhà Nước Sau Công Nguyên Bắc Thuộc Lần Thứ Nhất

    - Nước Vạn Xuân Độc Lập

3. - Nhà Tuỳ Đường Và Các Cuộc Khởi Nghĩa (603-939)

    - Thời Kỳ Tự Chủ Họ Khúc Dấy Nghiệp

    - Triều Ngô (939-965)

    - Nhà Đinh Và Sự Thống Nhất Nhà Nước

    - Nhà Tiền Lê (980-1009)

4. Triều Lý (1010-1225) Sự Phát Triển Của Quốc Gia Phong Kiến Độc Lập

5. Triều Trần (1225-1400)

6. - Triều Hồ (1400-1407) Và Nước Đại Ngu

    - Triều Hậu Trần (1407-1413)

7. Triều Lê Sơ (1428-1527)