NGUYỄN HỮU NHÂN

Phát Triển Cộng Đồng (MS-115)

Chương 1. Cộng đồng và những vấn đề cơ bản về phát triển cộng đồng

1.1. Cộng đồng

1.2. Những vấn đề cơ bản về phát triển cộng đồng

Chương 2. Phát triển cộng đồng trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay

2.1. Bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay

2.2. Nguyên tắc phát triển tiến bộ và công bằng

2.3. Những chỉ tiêu, chỉ số chủ yếu trong quản lý sự phát triển xã hội

2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm trong phát triển cộng đồng

2.5. Xóa đói giảm nghèo trong phát triển cộng đồng