Chưa rõ

LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ (MS 869)

Tác giả

LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1 KHOA HỌC QUẢN LÍ
Chương 2. KHẢI NIỆM VẾ NGƯỜI QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Chương 3. LẬP KẾ HOẠCH
Chương 4 TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC
Chương 5 LÃNH ĐẠO
Chương 6 KIỂM TRA
Chương 7 LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRONG GIÁO DUC
Chương 8 QUẢN Lí NGUỒN NHÂN LỰC
CHƯƠNG 9 ĐỘNG LỰC VÀ THƯỞNG CÔNG
Chương 10 LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÍ TRONG GIÁO DỤC
Chương 11 HIỆU QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO DỤC
Chương 12 TQM TRONG GIÁO DỤC
Chương 13 MARKETING TRONG GIÁO DỤC
Chương 14 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG QUẢN LÍ

FAMILY AND FRIEND 3 (MS 865)

Tác giả

Starter: Lesson One
UNIT 1: Clean up!
UNIT 2: Our new things.
UNIT 3: Do you have a milkshake?
Review 1
UNIT 4: We have English!
UNIT 5: Let’s buy presents!
UNIT 6: What time is it?
Review 2
UNIT 7 Where does she works?
UNIT 8: It’s hot today!
UNIT 9: What are you wearing?
Review 3.
UNIT 10. You’re sleeping!
UNIT 11: Look at all the animals!
UNIT 12 Look at the photos!
Review 4

Delta's Key To The Next Generation Toefl Test Advanced Skill Practice For The Ibt (MS 861)

Tác giả

The Test of English as a Foreign Language' (TOEFL') is a standardized test that measures the English proficiency of students who wish to enter college and university programs in the United States and Canada, The TOEFL is produced and administered by Educational Testing Service, a professional test development organization in Princeton, New Jersey, USA (...)

Một Trăm Nhu Cầu Tâm Lý Con Người (MS 593)

Tác giả

1. Phân loại tầng nhu cầu

2. Cảm giác an toàn và cảm giác quy thuộc

3. Nhu cầu tự mình thực hiện.

4. Nhu cầu kìm nén.

5. Nhu cầu phản ánh

6. Nhu cầu va chạm

7. Nhu cầu hợp lý hoá

8. Nhu cầu dịch chuyển

9. Nhu cầu tri tính hoá

10. Nhu cầu xạ ảnh và nhu cầu đồng nhất

11. Nhu cầu ái tình mang tố chất thần kinh

12. Ba trạng thái tự mình giao lưu phân tích

13. Nhu cầu công bằng chính trực.

14. Nhu cầu tự do

15. Ảo giác khống chế

16. Tác dụng của nhu cầu thống chế

Streamline English 3 - Destinations (MS 360)

Tác giả

Unit 1: Arrivals

Unit 2: Is everything ready?

Unit 3: This is your life!

Unit 4. The monte carlo rally

Unit 5: Out of work

Unit 6: Getting a job

Unit 7: Battle of trafalgar street

Unit 8: Sending a card

Unit 9: Marriage guidance council

Unit 10: A funny thing happened to me

Unit 11: Polite requests

Unit 12: A trip to spain.

Unit 13: Flying to spain

Unit 14: Money

Unit 15: Money, money, money

Unit 16: Inside story

Unit 17: Preferences

Streamline English 2 - Connections (MS 359)

Tác giả

Unit 1. All aboard!

Unit 2. Telephoning

Unit 3. Fizz is fantastic!

Unit 4. Olympic report

Unit 5. I'll be there

Unit 6. Monday morning

Unit 7. Doctor sowanso

Unit 8. Sleep and dream

Unit 9. At the chemist's

Unit 10. Lord worth.

Unit 11. Look, feel, taste, sound, smell

Unit 12. A science fiction story

Unit 13. It's much too hot!

Unit 14. A phone call

Unit 15. Army careers office

Unit 16. A traffic survey

Unit 17. Australia house

Unit 18. Cheques and credit