THỐNG KÊ

Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế (MS 506)

Chương I. HÀNH LẠNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

Bài 1. Hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế

I. Hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế

II. Nguồn của pháp luật kinh tế

III. Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế

Bài 2. Những quy định chung về doanh nghiệp

I. Khái niệm chung về doanh nghiệp

II. Những quy định chung về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

III. Giải thích một số từ ngữ

IV. Tổ chức lại doanh nghiệp

Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (MS 505)

- Lời nói đầu

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước

I. Nguồn gốc, đặc trưng và bản chất của nhà nước

II. Chức năng của nhà nước

III. Kiểu và hình thức nhà nước

IV. Bộ máy nhà nước

Chương 2: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

I. Bản chất và chức năng của nhà nước CHXHCN VN

II. Bộ máy nhà nước cộng hòa XHCN việt nam

Chương 3: Khái quát về pháp luật

I. Nguồn gốc và bản chất và đặc trưng cơ bản của pháp luật

Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thương Lượng Trong Kinh Doanh

Phần 1: GIAO TIẾP

Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp

Chương 2: Cấu trúc của hoạt động giao tiếp

Chương 3: Cơ sở tâm lý xã hội của hành vi giao tiếp

Chương 4: Các kỹ năng giao tiếp

Chương 5: Giao tiếp trong môi trường công ty

Phần 2: KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG

Chương 6: Khái quát chung về thương lượng

Chương 7: Tiến trình thương lượng

Chương 8: Phân tích giá cả trong thương lượng

Chương 9: Kỹ thuật đột phá thế găng trong thương lượng

Nhập Môn Lịch Sử Tâm Lý Học

Chương 1. Nhập đề

Chương 2: Các triết gia Hy Lạp đầu tiên

Chương 3: Sau Aristotle: tìm kiếm đời sống tốt lành

Chương 4: Khởi đầu của khoa học, triết học và tâm lí học cận đại

Chương 5: Thuyết duy nghiệm luận, duy cảm luận và thực chứng luận

Chương 6: Duy lý luận

Chương 7: Phong trào lãng mạn và hiện sinh luận

Chương 8: Những phát triển ban đầu trong sinh lý học và sự xuất hiện của tâm lý học thực nghiệm

Chương 9: Duy ý chí luận và cơ cấu luận các trường phái của tâm lý học đầu tiên

Chương 10: Ảnh hưởng của Darwin

Sổ Tay Hướng Nghiệp - Nghề Gì, Làm Gì? (MS-125)

Tác giả

Phần I. KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC

Phần II. HƯỚNG NGHIỆP 101 NGÀNH NGHỀ

BÁC SĨ THÚ Y (veterinarian)

BIÊN DỊCH VIÊN (Translator)

BIÊN TẬP ĐIỆN ẢNH VÀ TRUYỀN HÌNH (Film & Television Editors)

BIÊN TẬP VIÊN (Editor)

CHUYÊN VIÊN CHỮA CHÁY HÀNG KHÔNG (Aviation Firefighter)

CHUYÊN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI (Social worker)

CHUYÊN VIÊN GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG (Quality Inspector)

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH(Computer Programmer)

CHUYÊN VIÊN MARKETING (Marketing Officer)

Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (MS-199)

Tác giả

- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH 11 ngày 17/6/2003

- Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ

- Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Quản Trị Nguồn Nhân Lực (MS-98)

Chương 1. Giới thiệu quản trị nguồn nhân lực

Chương 2. Hoạch định nguồn nhân lực và phân tích công việc

Chương 3. Công tác tuyển dụng bài toán khó giải trong tình hình nhân lực hiện nay

Chương 4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: có người, dùng người và giữ người

Chương 5. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên

Chương 6. Quản trị tiền lương

Chương 7. Quan hệ lao động