CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac-Lênin (MS-11)

PHẦN THỨ NHẤT: THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Chương 2: Phép biện chứng duy vật

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

PHẦN THỨ HAI: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

Chương 4: Học thuyết giá trị

Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư

Chương 6: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (MS-09)

Chương 1: Khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Chương 6: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Chương 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-56)

Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thự dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)

Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa

Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

Chương 8: Đường lối đối ngoại

Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mac-Lênin (MS-03)

Phần mở đầu

Chương 1: Kinh tế học chính trị Mác - Lênin - đối tượng phương pháp, chức năng

Chương 2: Sản xuất và tái sản xuất xã hội

Chương 3: Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội

Phần thứ nhất: PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

Chương 4: Sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Chương 5: Hàng hóa và tiền tệ

Chương 6: Sản xuất, giá trị thặng dư  quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản

Chương 7: Vận động của tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội

Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-07)

PHẦN THỨ NHẤT: ĐẢNG RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945)

Chương 1: Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1911 - 193O)

Chương 2: Lãnh đạo giành chính quyền (1930 - 1945)

PHẦN THỨ HAI: ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN VÀ XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ MỚI (1945 - 1975)

Chương 3: Xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân (9/1945 - 12/1946)

Chương 4: Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19/12/1946 – 20/7/1954)

Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (MS-05)

Chương 1: Vị trí, đối tượng, phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học

Chương 2: Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng

Chương 3: Sự hình thành và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học

Chương 4: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Chương 5: Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa

Chương 6: Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Chương 7: Thời đại hiện nay

Chương 8: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Chương 9: Liên minh giữa công nhân với nông dân và tri thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-142)

Chương I. 
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. Tình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

III. Hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Chương II. 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)

I. Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng 1930-1935

II. Đảng lãnh đạo phong trào dân chủ (1936-1939)

III. Đảng lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc, khởi nghĩa giành chính quyền (1939-1945)

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử

35 Câu Hỏi Đáp - Hướng Dẫn Ôn Thi Môn Triết Học Mác-Lênin (MS-143)

Phần I - LỊCH SỬ TRIẾT HỌC

CÂU 1: Triết học là gì? Vấn đề cơ bản của triết học. Phương pháp nhận thức thế giới của triết học

CÂU 2: Những nét cơ bản của triết học Ấn Độ cổ đại xung quanh các vấn đề: khởi nguyên của thế giới, con người và nhận thức.

CÂU 3: Những đặc điểm cơ bản của triết học Trung Hoa cổ đại về các vấn đề: khởi nguyên của thế giới, vấn đề cơ bản của triết học, con người và nhận thức.

Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mac-Lenin (MS-134)

Phần mở đầu
NHẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Chương I: Đối tượng, phương pháp, chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin

Chương II: Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế

Phần thứ nhất
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỦA PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

Chương III: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa

Chương IV: Sản xuất giá trị thặng dư - Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản

Chương V: Vận động của tư bản cá biệt và tái sản xuất tư bản xã hội

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (MS-146)

CHƯƠNG I. NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

II. Định nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

CHƯƠNG II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc