Văn Hóa Và Sự Phát Triển Tâm Lý

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Mở đầu
Chương 1: Về khái niệm văn hóa và phát triển
I. Các khái niệm, thuật ngữ liên quan đến văn hóa
II. Khái niệm văn hóa
III. Khái niệm phát triển
Chương 2: Bản chất và cấu trúc của văn hóa
I. Bản chất của văn hóa
II. Cấu trúc của văn hóa
Chương 3: Sự tương tác giữa các kiểu gen, văn hóa và môi trường
I. Thuyết nguồn gốc sinh vật về sự phát triển
II. Thuyết nguồn gốc xã hội (thuyết duy cảm) về sự phát triển
III. Thuyết hội tụ hai yếu tố về sự phát triển
IV> Quan điểm của tâm lý học Mácxit về sự phát triển
Chương 4: Quan hệ giữa văn hóa và phát triển
I. Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển cá nhân
II. Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển xã hội
Chương 5: Các thành tố cơ bản của văn hóa và sự phát triển tâm lý
I. Ngôn ngữ
II. Tri thức
III. Thế giới quan
IV. Lối sống
V. Các hoạt động, thành tựu lao động sản xuất – nghệ thuật, khoa học kĩ thuật – công nghệ, thể thao, giải trí và sự phát triển tâm lý
Chương 6: Văn hóa gia đình và sự phát triển tâm lý nhân cách
I. Những khái niệm chung về gia đình
II. Văn hóa gia đình
III. Văn hóa gia đình và sự phát triển tâm lý nhân cách con người
IV. Cơ chế ảnh hưởng của văn hóa gia đình với sự phát triển tâm lý nhân cách
Chương 7: Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển trong công tác giáo dục
I. Văn hóa và phát triển ứng dụng trong nghiên cứu tâm lý
II. Văn hóa và phát triển ứng dụng trong công tác giáo dục
Thay lời kết
Tài liệu tham khảo

Chia sẻ bài này qua: