HỌC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHÚNG TA HỌC GÌ?

Tác giả
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chú dẫn của nhà xuất bản
Phần 1: Hồ Chủ Tịch, hình ảnh của dân tộc
Phần 2: Học tập quan điểm nhân dân-quan điểm quần chúng của Hồ Chủ Tịch
Phần 3: Hồ chủ tịch lãnh tụ của chúng ta
Phần 4: Những đạo đức cao thượng
Phần 5: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại
Phần 6: Hồ Chí Minh-nhà đạo đức
Phần 7: Hồ Chí Minh-con người của mọi con người
Phần 8: Bac Hồ viết di chúc
Lời cám ơn!

Chia sẻ bài này qua: