TRẦN THÁI ĐỈNH

Triết Học Hiện Sinh (MS-435)

Chương 1. Triết học hiện sinh là gì ?

Chương 2. Những đề tài chính của triết hiện sinh

Chương 3. Hai ngành của phong trào triết hiện sinh

Chương 4. Kierkegaard, ông tổ hiện sinh trung thực

Chương 5. Nietzsche, ông tổ hiện sinh vô thần

Chương 6. Husserl, ông tổ văn chương triết lý hiện tượng học

Chương 7. Jaspers, hiện sinh và siêu việt

Chương 8. Marcel, hiện sinh và huyền nhiệm

Chương 9. Sartre, hiện sinh phi lý

Chương 10. Heidegger, hiện sinh và hiện hữu