Toán học

Nhập Môn Logic Học (MS 784)

Cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở các bài giảng mà tác giả đã thực hiện nhiều năm nay cho sinh viên giai đoạn đào tạo đại cương của nhiều trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cơ bản của sách bám sát chương trình học phần “Nhập môn logic học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1995. Bên cạnh đó nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa chương trình giảng dạy đại học, tiếp cận gần hơn với chương trình đào tạo của các nước tiên tiến, chúng tôi đã đưa thêmvào sách một số nội dung mới. Các nội dung mới này được trình bày chủ yếu trong chương 2 ''Phân tích ngôn ngữ tự nhiên.

Toán 6 - Tập I

Tác giả

PHẦN SỐ HỌC

Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1. Tập hợp, phần tử của tập hợp

Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên

Bài 3. Ghi số tự nhiên

Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Bài 5. Phép cộng và phép nhân

Bài 6. Phép trừ và phép chia

Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 9. Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng

Toán 7 - Tập I

Tác giả

Phần ĐẠI SỐ

Chương I. SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC

Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ

Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Bài 7. Tỉ lệ thức

Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 9. Số thập phân hữu hạn.

Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài 10. Làm tròn số

Toán 7 - Tập II

Tác giả

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. THỐNG KÊ

Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số

Bài 2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu

Bài 3. Biểu đồ

Bài 4. Số trung bình cộng

Ôn tập chương III

Chương IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1. Khái niệm về biểu thức đại số

Bài 2. Giá trị của một biểu thức đại số

Bài 3. Đơn thức

Bài 4. Đơn thức đồng dạng

Bài 5. Đa thức

Bài 6. Cộng, trừ đa thức

Bài 7. Đa thức một biến

Toán 8 - Tập I

Tác giả

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức

Bài 2. Nhân đa thức với đa thức

Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Toán 8 - Tập II

Tác giả

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III − PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 1. Mở đầu về phương trình

Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Bài 4. Phương trình tích

Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Bài đọc thêm

Ôn tập chương III

Chương IV −BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Toán 9 - Tập I

Tác giả

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I. CĂN BẬC HAI, CĂN BẬC BA

Bài 1. Căn bậc hai

Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn A bình = |A|

Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 5. Bảng căn bậc hai

Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 9. Căn bậc ba

Toán 9 - Tập II

Tác giả

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III − hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo)

Ôn tập chương III

Chương IV – Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) − Phương trình bậc hai một ẩn

Đại Số 10

Tác giả

Chương I – MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP

Bài 1 – Mệnh đề

Bài 2 – Tập hợp

Bài 3 – Các phép toán tập hợp

Bài 4 – Các tập hợp số

Bài 5 – Số gần đúng. Sai số

Ôn tập chương I

Chương II – HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Bài 1 – Hàm số

Bài 2 - Hàm số y = ax + b

Bài 3 – Hàm số bậc hai

Ôn tập chương II

Chương III – PHƯƠNG TRINH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1 – Đại cương về phương trình