ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Các Đề Thi Theo Hình Thức Tự Luận Môn Lịch Sử (MS 518)

Tác giả

Lời nói đầu

Phần I. Giới thiệu các đề

Phần II. Đáp án và thang điểm

Phần III. Các đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử

- GIỚI THIỆU CÁC ĐỀ CÓ ĐÁP ÁN

1. Đại học, Cao đẳng - năm 2008

2. Đề thi Cao đẳng - năm 2008

3. Đại học, Cao đẳng - năm 2007

4. Đại hoc, Cao đẳng - năm 2006

5. Đại học, Cao đẳng - năm 2005

6. Đại học, Cao đẳng - năm 2004

7. Đại học, Cao đẳng - nãm 2003

8. Đại học, Cao đẳng - năm 2002

9. Cao đẳng Sư phạm Hà Nam - năm 2006

Phương Pháp Dạy Học Giáo Dục Học (MS-48)

CHƯƠNG 1 - NHẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO DỤC HỤC

CHƯƠNG 2 - CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUẢN LÍ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC HỌC

CHƯƠNG 3 - CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC GIÁO DỤC HỌC

Bài 1. Khái niệm chung về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Giáo dục học

Bài 2. Các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học GDH

Bài 3. Vấn đề lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học Giáo dục học

PHẦN PHỤ LỤC

Bài 1: Giáo dục học là một khoa học (10 tiết)

Bài 2: Giáo dục học và sự phát triển nhân cách

Lý Luận Dạy Học Đại Học (MS-47)

Chương thứ nhất: Lí luận dạy học đại học là một bộ môn của khoa học giáo dục hiện đại

Chương thứ hai: Quá trình dạy học đại học

Chương thứ ba: Quy luật và hệ thống các nguyên tắc dạy học đại học

Chương thứ tư. Nội dung dạy học đại học

Chương thứ năm: Các phương pháp dạy học đại học

Chương thứ sáu: Công nghệ dạy học và các hình thức tổ chức dạy học ở đại học

Giáo Trình Giáo Dục Học Đại Cương (MS-54)

Chương 1: Giáo dục học là một khoa học

Chương 2: Vai trò của giáo dục học đối với sự hình thành và phát triển nhân cách

Chương 3: Mục đích, nhiệm vụ và các con đường giáo dục

Chương 4: Những vấn đề chung về hoạt động dạy học

Chương 5: Tính quy luật và nguyên tắc dạy học

Chương 6: Nội dung dạy học

Chương 7: Phương pháp dạy học và phương tiện dạy học

Chương 8: Hình thức tổ chức dạy học

Giáo Trình Giáo Dục Học - Tập 2 (MS-42)

Phần 3: LÍ LUẬN GIÁO DỤC

Chương 12: Quá trình giáo dục

Chương 13: Nguyên tắc giáo dục

Chương 14: Nội dung giáo dục

Chương 15: Phương pháp giáo dục

Chương 16: Môi trường giáo dục

Phần 4: QUẢN LÍ GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Chương 17: Một số vấn đề cơ bản về quản lý nhà trường

Chương 18: Lao động sư phạm của giáo viên và hoạt động của hội đồng giáo dục

Chương 19: Công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông

Những Trắc Nghiệm Tâm Lý - Tập 1 - Trắc Nghiệm Về Trí Tuệ (MS-33)

Số 1: Test Denver

Số 2. Trắc nghiệm vẽ hình lập phương

Số 3: Trắc nghiệm “Trí tuệ đa dạng” (của Gille)

Số 4: Các trắc nghiệm trí tuệ của Wechsler

Số 5: Trắc nghiệm Wisc

Số 6: Trắc nghiệm Wais

Số 7: Trắc nghiệm hình thức hợp Rey

Số 8: Trắc nghiệm khuôn hình tiếp dẫn chuẩn (test Raven)

Số 9: Trắc nghiệm năng lực trí tuệ

Những Trắc Nghiệm Tâm Lý - Tập 2 - Trắc Nghiệm Về Nhân Cách (MS-34)

Số 1: Trắc nghiệm nghiên cứu kiểu nhân cách của H.J. Eysenok

Số 2: Trắc nghiệm nghiên cứu kiểu nhân cách

Số 3: Trắc nghiệm giao tiếp V.P.Da-kha-rốp

Số 4: Trắc nghiệm khả năng điều khiển người khác

Số 5: Trắc nghiệm tính cởi mở của nhân cách

Số 6: Trắc nghiệm nhu cầu giao tiếp

Số 7: Trắc nghiệm về gia đình

Số 8: Trắc nghiệm về tính độc lập tự chủ của nhân cách

Số 9: Trắc nghiệm về tính quả quyết của nhân cách

Số 10: Trắc nghiệm về phẩm chất lạc quan yêu đời của nhân cách

Giáo trình Tâm lý học quản lý (MS-37)

Tác giả

Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý

Chương 2: Lịch sử phát triển của tâm lý học quản lý

Phần thứ hai: TÂM LÍ NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Chương 3: Khái niệm quản lý và lãnh đạo

Chương 4: Các học thuyết về sự lãnh đạo

Chương 5: Quyền lực trong lãnh đạo

Chương 6: Nhân cách người lãnh đạo

Chương 7: Ê kíp lãnh đạo

Chương 8: Một số trở ngại tâm lý đối với những người lãnh đạo là phụ nữ

Tâm Lý Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm Non (MS-24)

Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM

Chương 1: Nhập môn tâm lý học trẻ em

Chương 2: Lịch sử phát triển tâm lý học trẻ em

Chương 3: Quy luật phát triển tâm lý của trẻ em

Phần 2: CÁC TRÌNH ĐỘ VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA TRẺ EM TUỔI MẦM NON 
Chương 4: Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em trong năm đầu tiên

Chương 5: Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ ấu nhi (15 tháng đến 36 tháng)

Chương 6: Các dạng hoạt động của trẻ mẫu giáo (từ 3 đến 6 tuổi)