Nhận Dạng

ABBYY Find-Reader

ABBYY Find-Reader là phần mềm nhận dạng văn bản, chạy trên Windows, có tác dụng phân tích, nhận dạng các văn bản dưới dạng hình ảnh và chuyển thành các định dạng có thể đọc / chỉnh sửa được.