TRẦN THỊ HƯƠNG (Chủ biên) - VÕ THỊ BÍCH HẠNH - HỒ VĂN LIÊN - VŨ THỊ SAI - VÕ THỊ HỒNG TRƯỚC

Giáo Dục Học Phổ Thông (MS-128)

Chương 1. Những vấn đề chung của lý luận giáo dục

Chương 2. Nhà trường trung học phổ thông và người giáo viên phổ thông Việt Nam

Chương 3. Công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông

Chương 4. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông

Chương 5. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh