JACK TROUT & STEVE RIVKIN

Khác Biệt Hay Là Chết (MS-92)

Chương 1: Vương quốc của sự lựa chọn

Chương 2: Các dòng sản phẩm đang dần đồng nhất hóa

Chương 3: “lợi thế sản phẩm độc đáo” là gì?

Chương 4: Làm mới “lợi thế sản phẩm độc đáo”

Chương 5: Chất lượng sản phẩm, dịch vụ và định hướng khách hàng hiếm khi là những ý tưởng khác biệt hóa

Chương 6: Sáng tạo không phải là ý tưởng khác biệt hóa