TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Lịch Sử Văn Học Trung Quốc (MS-228)

Phần A. Những vấn đề giới thuyết

Phần B. Các thời kỳ văn học

Chương 1. Văn học Tiên Tần – Khởi Nguyên của văn học viết Trung Hoa

Chương 2. Văn học đời Tần – Hán

Chương 3. Văn học thời Nguỵ Tấn và Nam Bắc Triều

Chương 4. Văn học đời Đường

Chương 5. Văn học đời Tống

Chương 6. Văn học đời Nguyên

Chương 7. Văn học thời Minh - Thanh

Văn Học Việt Nam Đầu Thế Kỷ XX-1932 (MS-232)

Bài 1: Văn học yêu nước của các sĩ phu Duy tân

1. Phong trào Duy tân đầu TK.XX

2. Tư tưởng yêu nước mới của các sĩ phu Duy tân

Bài 2: Phan Bội Châu

1. Cuộc đời

2. Phan Bội Châu, ngọn cờ đầu của thơ văn yêu nước đầu TK.XX…

3. Hình tượng người chí sĩ Duy tân

4. Nghệ thuật thơ văn Phan Bội Châu

Bài 3: Nền văn học mới xuất hiện ở đô thị

1. Sự ra đời của nền văn học mới

2. Tiểu thuyết Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách

3. Những cách tân nghệ thuật của tiểu thuyết Tố Tâm

Đề Cương Bài Giảng Môn Kinh Tế Phát Triển (MS-287)

Bài 1. Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế

Bài 2. Các mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Bài 3. Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế

Bài 4. Các nguồn lực của tăng trưởng kinh tế

Bài 5. Các chính sách phát triển kinh tế

Bài 6. Đường lối phát triển kinh tế của Việt Nam

Các Thực Nghiệm Trong Tâm Lý Học Xã Hội (MS-442)

Phần 1/2

Chương 1. Cái tôi và quá trình xã hội hóa cá nhân

Chương 2. Liên hệ xã hội

Chương 3. Tri giác xã hội

Chương 4. Giao tiếp xã hội

Phần 2/2

Chương 5. Ảnh hưởng xã hội

Chương 6. Định kiến xã hội

Chương 7. Hành vi gây hấn

Chương 8. Nhóm xã hội

Chương 9. Các kĩ thuật tạo bẫy nhằm thay đổi thái độ và hành vi

Phụ lục. Những con người và sự kiện

Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học (MS-288)

Phần 1. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Bài 1. Xã hội học là gì ? Vài nét về xã hội học và bản chất của nó như là cơ sở của môn PPNC XHH

Bài 2. Những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học

Bài 3. Các giai đoạn và các bước trong tiến trình nghiên cứu xã hội học.

Bài 4. Giới thiệu về các phương pháp nghiên cứu xã hội học thực nghiệm

Bài 5. Thao tác hóa các khái niệm và xây dựng các chỉ báo trong nghiên cứu xã hội học

Xã hội học (MS-153)

Chương 1. Đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của xã hội học

Chương 2. Sự ra đời và phát triển xã hội học

Chương 3. Phương pháp nghiên cứu xã hội học thực nghiệm

Chương 4. Hành động xã hội và tương tác xã hội

Chương 5. Tổ chức xã hội và thiết chế xã hội

Chương 6. Cơ cấu xã hội

Chương 7. Văn hóa

Chương 8. Xã hội hóa

Chương 9. Biến đổi xã hội

Chương 10. Một số lĩnh vực nghiên cứu xã hội học