THỐNG KÊ HÀ NỘI

Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế GTGT (MS-200)

Phần 1. Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997

Phần 2. Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003

Phần 3. Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Phần 4. Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ