Vietnamese

Sổ tay MP3 Direct Cut

GIỚI THIỆU:

MP3DirectCut (MP3DC) là chương trình miễn phí, dung lượng nhỏ, tính năng chính là thu và cắt dán âm thanh. So với các chương trình chỉnh sửa âm thanh khác, chương trình này có hai điểm nổi bật:

  • Cắt dán âm thanh nhưng không mã hóa tập tin gốc. Vì vậy, thời gian thực thi rất nhanh, và chất lượng âm thanh được giữ nguyên sau khi chỉnh sửa.

PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (MS 881)

Tác giả

PHẦN I GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG
PHẦN II CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP TĐCS
PHẦN III PHÂN BIỆT LOẠI VÀ THỂ
PHẦN IV CÁC NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC, THỦ THUẬT CHẨN BỆNH
PHẦN V CÁC NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC. THỦ THUẬT TRỊ BỆNH
PHẦN VI TĐCS CHỮA CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP

LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ (MS 869)

Tác giả

LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1 KHOA HỌC QUẢN LÍ
Chương 2. KHẢI NIỆM VẾ NGƯỜI QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Chương 3. LẬP KẾ HOẠCH
Chương 4 TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC
Chương 5 LÃNH ĐẠO
Chương 6 KIỂM TRA
Chương 7 LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRONG GIÁO DUC
Chương 8 QUẢN Lí NGUỒN NHÂN LỰC
CHƯƠNG 9 ĐỘNG LỰC VÀ THƯỞNG CÔNG
Chương 10 LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÍ TRONG GIÁO DỤC
Chương 11 HIỆU QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO DỤC
Chương 12 TQM TRONG GIÁO DỤC
Chương 13 MARKETING TRONG GIÁO DỤC
Chương 14 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG QUẢN LÍ

SỐNG VÀ KHÁT VỌNG (MS 874)

Tác giả

Diễn Giả
TRẦN ĐĂNG KHOA
SỐNG VÀ KHÁT VỌNG
Cuộc đời có một bầu trời, còn ta có một đôi cánh.
Bản quyền © 2013 thuộc về Diễn giả Trần Đăng Khoa. TGM Books xuất bản. Tất cả quyền được bảo lưu.
Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của Diễn giả Trần Đăng Khoa và TGM Books đều là bất hợp pháp và vi phạm Luật Xuất Bản Việt Nam, Luật Bản Quyền Quốc Tế và Công Ước Bảo Hộ Bản Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Berne.
MỤC LỤC
SỐNG VÀ KHÁT VỌNG
Lời tựa
CẢM NHẬN
Lời cảm ơn
Đôi lời chia sẻ
Giấy Báo tử
Thần đồng toán học

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA VÀ THANH TRA GIÁO DỤC
(Dành cho đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản lí giáo dục)
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA VÀ KIỂM TRA NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA
1. Khái niệm và vai trò của kiểm tra
2. Các bước trong quá trình kiểm tra
3. Mục đích và những yêu cầu đối với kiểm tra
4. Các loại kiểm tra
II. KIỂM TRA TRONG QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG (hay, kiểm tra nội bộ nhà trường)
1. Khái niệm
2. Cơ sở khoa học của kiểm tra nội bộ trường học?

TÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP (MS 880)

Giáo trình TÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1 NHẬP MÔN VỀ GIAO TIẾP VÀ TÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP
1. Sơ lược việc nghiên cứu về giao tiếp
2. Lý luận về giao tiếp
3. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của Tám lý học giao tiếp
4. Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học giao tiếp.
CHƯƠNG 2 MỘT VÀI VẤN ĐÈ LÝ LUẬN VỀ GIAO TIẾP DƯỚI GÓC ĐỘ TÂM LÝ HỌC
1. Những đặc điểm cơ bản của giao tiếp
2. Các hoạt động tâm lý trong giao tiếp
3. Các yếu tố tác động đến quá trình giao tiếp
4. Giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ

FAMILY AND FRIEND 3 (MS 865)

Tác giả

Starter: Lesson One
UNIT 1: Clean up!
UNIT 2: Our new things.
UNIT 3: Do you have a milkshake?
Review 1
UNIT 4: We have English!
UNIT 5: Let’s buy presents!
UNIT 6: What time is it?
Review 2
UNIT 7 Where does she works?
UNIT 8: It’s hot today!
UNIT 9: What are you wearing?
Review 3.
UNIT 10. You’re sleeping!
UNIT 11: Look at all the animals!
UNIT 12 Look at the photos!
Review 4

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ (MS 868)

LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ
1.1. NGUỒN GỐC VÀ CÁC HÌNH THÁI CỬA TIỀN TỆ
1.2. BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ
1.3. CUNG CẦU TIỀN TỆ
1.4. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH
1.5. BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH
1.6. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
Chương 2 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
2.1.    KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
2.2. CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
2.3. CÁC CÔNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
2.4. CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Chương 3 CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN