Trang Chủ

 

    Chúng tôi, Sao Mai là một tổ chức phi lợi nhuận dành cho người khiếm thị. Nhiệm vụ của chúng tôi là:

    1. Tăng năng lc người khiếm th thông qua vic ng dng và phát trin công ngh tr giúp trong giáo dc và vic làm.
    2. Tư vn gii pháp và cung cp sn phm cho người khiếm th trong lĩnh vc giáo dc, vic làm và sng t lp.
    3. Hướng nghip, đào to và gii thiu vic làm cho người khiếm th.

    Tin Việc Làm